Çiğiltepe
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links


Cihangir Akşit Romanları

Sarı Sessizlik

Sarı Sessizlik
Bir kayboluşun romanı
Miralay Reşat Bey ve Vatan Savunmasında 27 yıl

Miralay Reşat Çiğiltepe
ve Vatan Savunmasında
27 yıl
Savruluş

Savruluş


Miralay Reşat Çiğiltepe’nin kısa özgeçmişi

(Birçok farklı kaynaktan derlenip analiz edilerek Cihangir Akşit tarafından hazırlanmıştır.)
Miralay Reşat (Çiğiltepe) 1879–1922
Sicili:1311-C. P. 80
Kolordu Numarası:1. Kolordu
Fırka Numarası:57. Piyade Tümen Kumandanı
Sınıfı:Piyade
Rütbesi:Miralay
İsmi:Reşat
Pederinin İsmi:Mutasarrıflıktan mütekait Ziya Paşa
Memleketi:Dersaadet
Tevellüdü:1295 (1879)
Duhulü:Mektebe Nisan 309 (1893)
Nasbı:1 Mart 1922
Şehadetnamesine nazaran sınıfta kaçıncı olduğu:27. olduğu
  • 1879 yılında İstanbul’da doğdu. Mutasarrıf Ziya Paşa’nın oğludur. Annesi Şevkiye Hanım’dır. Ağabeyi, Kurmay Albay Fuat (Çiğiltepe) Bey’dir.
  • 29 Nisan 1893’de girdiği Harp Okulu’ndan 28 Ocak 1896’da (16 Kanunisani 1311) mezun olup diploma almıştır.
  • Daha sonra gönüllü olarak 3. Ordu 17. Fırka 65. Alay 2. Tabur 2. Bölük saniliğine tayinle Cuma’i Bâlâ’ya gönderilmiştir. Mülazım-ı evvelliğe terfi edinceye kadar(1899) Bulgar hududunda, eşkıya takibinde vesair hizmetlerde bulunmuştur. Hizmetlerinden dolayı 5. Rütbeden Mecidi Nişan-ı almıştır.
  • 8 Mayıs 1899’da (1315) 3. Ordu 68. Alay 4. Tabur 2. Bölük Mülazım-ı evvelliğine terfian tayin olarak İlian’a gönderilmiştir.
  • 13 Eylül 1901 (1317) tarihinde 4. Ordu Nizamiye açığına nakil olunarak Erzincan’a gitmiştir. Erzincan’da 7. Nişancı Taburu’nda üç ay misafir kalmıştır.
  • Sonra Rusya hududunda Aralık 1901 den itibaren Eleşkirt’te bulunan 28.Alay 1. Tabur’a misafir gönderilmiştir. Sonra, buraya bağlı olarak bir sene civarında hudutta 2. Bölük Kumandanlığı’nda bulunmuştur.

4 Ağustos 1903 (1319)’de 4'üncü Ordu 55’inci Alay 2’nci Redif Taburu Çarşamba Depo Memurluğu’na yerleştirilerek Samsun’a gitmiştir. 11 ay burada görev yapmıştır.18 Nisan 1904 (1320)’de huduttaki önceki hizmetlerine binaen tebdilen dördüncü rütbeden Mecidi Nişan’ı almıştır.

1 Ağustos 1904 (1320) yılında yüzbaşılığa terfi ederek Kızılkilise’de (Nazımiye/Hozat) bulunan 3’üncü Ordu 76’ncı Nizamiye Alayı 1’inci Tabur 1’inci Bölük yüzbaşılığına tayin olmuştur. Burada 6 ay hizmet etmiştir.

Daha sonra müracaatı üzerine 19 Aralık1904 (Kanuni evvel 1320) yılında 4’üncü Ordu 26’ncı Nizamiye Alayı 2’nci Tabur 4’üncü Bölük yüzbaşılığına tayinle Nisan 1905 (1321) yılında Erzurum’da tabura katılmıştır.

1906’da Tercan’da bulunduğu sırada müfrezesindeki bir erin eşkıya tarafından öldürülmesiyle, hapis ve silahların tazmin edilmesi cezasına çarptırılmıştır.

25 Mart 1907 (1323)’te emir hilafına bedeli nakdi efradını memleketine terhis ettiğinden divan-ı harp tarafından 2 ay hapis cezası almıştır.

28 Ağustos 1907 (1323) yılında 3’üncü Ordu 53’üncü Alay Trabzon 1’inci Redif Taburu 4’üncü Bölük yüzbaşılığına tayin olunmuştur. 8 ay bu görevde kalmıştır.

Daha sonra, Kanuni Esasi’nin ilanı ile Dersaadet’e gelerek 26 Aralık1908 (13 Kanunievvel1324) yılında 2’nci Ordu Nizamiye açığına (emre) rütbesiyle çıkarılmıştır.

31 Ocak 1909 (18 Kanunisani1324) yılında 2’nci Ordu 12’nci Alay 4’üncü Tabur 4’üncü Bölük yüzbaşılığına tayin olmuştur.

1910 (1326) yılında Arnavutluk’ta çıkan isyanın bastırılmasında görev almıştır. Dire (Arnavutluk) Divan-ı Harbi Örfi Teşkilatı’nda 1 ay aza görevinde bulunmuştur. 1,5 ay Selanik’te kaldıktan sonra kıt’asına dönmüştür.

Mart 1911 (1327) tarihinde bulunduğu tabur teşkilatta 31’inci Alay 3’üncü Tabur namını almıştır.

26 Mart 1912 (1328) tarihinde kıdemli yüzbaşı(Kolağası) olmuştur.


Temmuz 1912 (1328)’de tekrar Arnavutluk Harekâtına gönderilmiştir. Balkan Muharebesi üzerine Garp Ordusu emrinde kalmıştır. Sırplarla ve Yanyalılarla (Yunanlılarla) muharebelerde bulunmuştur. Yanya Kalesi’nde iki defa yaralanmıştır.

Yanya savunmasındaki hizmetinden dolayı 16 Şubat 1913 (1329)’da binbaşılığa terfi etmiştir.

Dersaadet’e(İstanbul) döndüğünde 9 Temmuz 1913 (1329)’te İşkodra Fırkası (1’inci Fıkra)70’inci Alay 3’üncü Tabur Kumandan Muavinliği’ne tayin olunmuştur. Edirne üzerine yapılan harekâttan sonra (6 Nisan 1914’te) aynı tabura kumandan tayin olunmuştur.


Seferberliğin ve muharebenin ilanından sonra 1915 (1331) yılında fırkasıyla Çanakkale’ye gönderilmiştir. 31 Haziran 1915 ile 9 Şubat 1916 arası 1’inci Tümen 70’inci Alay 3’üncü Tabur kumandanlığı görevini yapmıştır. Seddülbahir sağ tarafında Şehitler sırtında görev yaparak iki defa yaralanmıştır. 4 Temmuz 1915’te yaralandığı için İstanbul’a döndü. Anafartalar muharebesine de iştirak etti (28’inci Alay’la beraber ve Alman Bnb. Hunker’in emrinde). Çanakkale’den iki sene kıdem zammı ile beraber Harp ve Alman Madalyaları almıştır.


Silivri’ye döndükten sonra Tekfur Dağı’na (Çorlu güney batısı) gitmiştir. 16 Mart 1916’da Kafkas Cephesi’nde Murat Mihveri’ndeki 2’nci Ordu, 8’nci Tümen,17’nci Alay Kumandan’lığına atandı.


1 Mart 1916 (1332)’da Bağdat’a hareket etmiştir.


4 Nisan 1916’da 17’nci Piyade Alay Kumandanlığını devraldı. Mustafa Kemal Paşa’nın takviye birlik isteğiyle Başkumandanlıkça Resulayn’dan yoldan çevrilerek Muş Cephesi’ndeki 8’inci Tümen emrine verildi.


8 Aralık 1916’da Kafkas Muharebeleri’ndeki üstün hizmetlerinden dolayı Kaymakamlığa (Yarbay) yükseltildi. Ayrıca buradaki fedakârlığı 17’inci Piyade Alayı cephe sancağına altın ve gümüş imtiyaz madalyaları kazandırmıştır.


5 Mart 1917’de 8’nci Tümen Kumandan Vekili olarak Ruslara karşı yapılan muharebelere katıldı. 31 Aralık1917’ye kadar 17’nci Alay Kumandanlığı görevini yaptı.

Ocak 1917 (1333)’de İstanbul’a gelmiş ve 21 Ocak 1918 (8 Kanunisani 1334)’de Üsküdar Mıntıkası İnzibat Kumandanlığı’na tayin olmuştur. Burada 17’nci Alayla 13 Haziran 1918’de vuku bulan Fatih Büyük Yangını’n söndürülmesi sırasında görülen gayreti sebebiyle “Tahlisiye Madalyası” ile mükâfatlandırılmıştır.

Temmuz 1918’de Yıldırım Ordular Grubu emrine fırka kumandanlığında denenmek üzere görevlendirilmiş ve Ağustos 1918’de 7’nci Ordu Kumandanlığınca, 20’nci Kolordu 53’üncü Fırka kumandanı olarak tayin edilerek muharebeye ve esir düştüğü zamana kadar bu görevi yürütmüştür.

21 Eylül 1334 (1918)’te 8’inci Kolordu’nun Masaşana’nın doğu ve batısındaki sırtların işgal edilmesine dair emri üzerine kıtaatıyla hareket etmiştir. Kıtaata üçer günlük tayinat ve yem verilmiştir. Verilen erzağın bitmesi üzerine Beysan’ın 5 km. doğusuna çekilerek erzak teminin o civarlardan sağlanacağının bildirilmesi üzerine kıtaata gerekli emir verilmiştir. El Mahruk suyunu geçip yürüyüşe başlandığı sırada güneyden gelen düşman (İngiliz) süvarisi Kaymakam Reşad Bey ve maiyyetini 22/23 Eylül 1918 (1334) Şeria civarında esir almıştır.


23 Kasım 1919 Pazar (23 Teşrin-i sani 1335) tarihinde Mısır’dan (Seydi Beşir kampı) esaretten dönmüştür.


14 Aralık 1919’da İstanbul İkinci Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi üyeliğine verildiyse de dilekçe verip Milli Mücadele’ye katılmak için Anadolu’ya geçti.


6 Ocak 1920’de (1336) 7’nci Ordu, 20’nci Kolordu emrine tayin edilmiştir. Burada kısa bir süre,“Eskişehir Mıntıka Kumandanlığı” görevini ifa etmiştir.


1 Nisan 1920’de Albay Refet Bey’in emrine girmek üzere Afyon’a yanına gitmiştir. Burada Refet Bey’le birlikte Konya’ya karşı yapılan harekâta milli kuvvetlerle çatışmaya uyum sağlayamadığını anlayarak kendi isteği ve Refet Paşa’nın tensibiyle, Temmuz 1920’de Erzurum 15’inci Kolordu emrine gitmiştir.


20 Eylül 1920’de Doğubeyazıt’ta ve 11’inci Kafkas Fırka kumandan vekilidir.


29 Aralık 1920’de kısa bir süre için Iğdır’da 1’inci Fırka kumandan vekilidir.


1921 Yılında Doğu Cephesi’nde ayrıca özel olarak kısa süreliğine teşkil edilen Mürettep ve 2’nci Kafkas Tümeni Kumandanlığı’nda bulundu.


Mart-Nisan 1921’de Ahıska, Ahılkelek’in geri alınması için hareketa katılmıştır. (Harekât yığınaklanma safhasında kaldı.)


30 Ocak 1922’de 11’inci Kafkas Fırka Kumandanlığı’na M.Kemal Paşa imzalı olarak asaleten atanmıştır.


1922 ilkbaharında 11’inci Tümen’in numarası değiştirilerek 21’inci Tümen ismiyle Batı Cephesi’ne (Şerefli Koçhisar) nakledilmiştir.


1 Mart 1922’de rütbesi Miralaylığa(Albay) yükseltildi.

4 Mayıs 1922’de Koçhisar’daki 21’inci Fırka kumandanıdır. Bu tümenin lağıv edilmesi ve önceki 57’nci Piyade Tümen kumandanının görevden alınmasından doğan boşluğu doldurmak üzere Mustafa Kemal Paşa’nın emriyle 16 Nisan 1922 tarihli bir yazıyla 57’nci Tümen Kumandanlığı’na tayin olmuştur.


57’nci Fırka kumandanı iken, 27 Ağustos 1922’de Çiğiltepe’nin alınmasında birliğinin emredilen saatte hedefine varamaması dolayısıyla teessüründen intihar etti.


Reşat ÇİĞİLTEPE; 4’üncü ve 5’inci Rütbeden Mecidi Nişanı, 1’inci Cihan Harbi Harp Madalyası, Muharebe Gümüş Harp Liyakat, Avusturya-Macaristan İmparatoru tarafından Üçüncü Sınıf Liyakat-ı Askeri, Alman İkinci Sınıf Demir Salib, Tahlisiye Madalyası, İstiklal Madalyası ile ödüllendirilmiştir.